Dátum: 5.4.2012

Laditeľný oscilátor

Aby som pokročil ďalej v pokusoch s jednotlivými blokmi potrebnými pre zostavenie prijímača/vysielača, pustil som sa teraz do testovania oscilátora. Oscilátor som skladal nedávno no vždy pracoval na pevnej frekvencii danej ladeným obvodom zapojeným v báze tranzistora alebo nejakým pi článkom vytvárajúcim kladnú spätnú väzbu. Tentokrát som chcel vyskúšať postaviť oscilátor, ktorý môžem preladiť a mohol by som ho teda použiť na príjem staníc po celom rádioamatérskom pásme.

Jednoduchý spôsob ako poreladiť oscilátor pomocou napätia je použiť varikap. Varikap je použitý aj v transceivri MKARS80, ktorý používam na portable prevádzku, tak som pohľadal pár schém aby som sa inšpiroval ako je zapojené. Po prehliadnutí Daneša a taktiež knižky od W7ZOI som zhodnotil, že môžem skúsiť zapojiť normálny Clappov oscilátor, no paralelne ku kondenzátoru pripojím varikap a budem meniť napätím priloženým naň kapacitu v ladenom obvode.

Predpokladal som že celé toto zapojenie môže fungovať. Zašiel som opäť do dielne a zapojil ho podľa svojho nákresu.

Na zapojenie som už klasicky použil breadbord a napojil osciloskop, nech môžem sledovať priebehy napätia a merať frekvenciu kmitov oscilátora. Spätná väzba pravdepodobne nebola vhodne spravená, pretože oscilátor produkoval okrem základnej frekvencie aj výraznú 2. a 3. harmonickú. Toto som si overil FFT (dnešné digitálne osciloskopy zvládajú mnohé funkcie).

Na kapacitnú diódu som následne pripájal napätie z nezávislého zdroja a zaznamenával frekvenciu oscilátora.

Vd[V] f[MHz]
0.8 5.377
3 5.481
5 5.574
6 5.618
8 5.697
10 5.753
12 5.797
14 5.827
16 5.853
18 5.870
20 5.878
22 5.885
24 5.888

Ako vidieť z grafu, kmitočet oscilátora so vzrastajúcim napätím spočiatku lineárne narastal, potom začal narastať nelineárne až nakoniec jeho zmena zastala. Vo výstupnom kmitočte sa nachádzalo mnoho nepárnych harmonických, čo je zrejmé z priebehu na osciloskope.

Zapojenie je teda funkčné, dúfam že ho čoskoro použijem v konštrukcii.

Späť